Materiale të tjera

Raport i Konferencës: Lokalizimi i Agjendës 2030 – Sfidat dhe Mundësitë për Përmbushjen e 17 Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ)