Resource Center Kosovo (Qendra Burimore e Kosovës) është burimi kryesor i informatave për OSHC-të në Kosovë dhe ofron mundësi për zhvillim organizativ dhe ndërtimin e kapaciteteve të tyre.