Raport Monitorimi 2021-2023 – Lejet nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës