AGJENDA 2030: HAPAT AFATSHKURTËR DHE AFATMESËM QË DUHET TË NDËRMERREN NGA QEVERIA PËR ZBATIMIN DHE MONITORIMIN E OZHQ-VE NË KOSOVË