Analizë dhe komente në projektligjin për Energjinë Elektrike