Analizë e draft rregullës për vet-konsumatorët me burime të ripërtëritshme