Analizë e investimeve kapitale në komuna

Autorë: INDEP

Programi: Qeverisja Demokratike

Data: 28 Prill 2017

Mbështetur nga: National Endowment for Democracy