ANALIZË E PROJEKTLIGJIT PËR PLOTËSIMIN DHE NDRYSHIMIN E LIGJIT NR. 04/L-147 PËR UJËRAT E KOSOVËS

619 0

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) ka bërë analizimin e Projektligjit për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës. Ky projektligj, është vendosur për konsultim publik në platformën online të konsultimeve publike. Ky punim ka për qëllim të analizoj ndryshimet kryesore të paraqitura në këtë projektligj. Është bërë si pjesë e programit të INDEP për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe është në vazhdën e punës monitoruese të Institutit me qëllim të ofrimit të rekomandimeve për politika publike që promovojnë zhvillimin e qëndrueshëm për resurset natyrore. Sektori i ujërave vazhdimisht përballet me presionin për të ruajtur resurset ujore në njërën anë, dhe për të ndikuar në nxitjen e zhvillimit ekonomik në anën tjetër. Ligji Nr. 04/L-147 për Ujërat e Kosovës ka hyrë në fuqi në vitin 2013. Që nga ajo kohë, Ligji nuk ka pësuar ndryshime. Ky plotësim-ndryshim vjen në një kohë specifike në të cilën Qeveria është në tranzicion të ndërrimit të pushtetit nga një Qeveri në shkuarje në një Qeveri në ardhje. Plotësimi dhe ndryshimi i Ligjit nr. 04/L-147 për Ujërat është një një rast shumë i mirë që të diskutohen problemet kryesore që e shoqërojnë sektorin dhe për të identifikuar zgjidhjet kryesore që mund të arrihen. Për më tepër, Ujë i Pastër dhe Kanalizime është edhe një nga 17 Qëllimet e Zhvillimit te Qëndrueshëm të miratuara nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në 2015. Ai bën thirrje për ujë të pastër dhe kanalizime për të gjithë njerëzit. Ky Projektligj, dhe baza e përgjithshme ligjore në fushën e ujërave në Kosovë i kontribuon pikërisht implementimit të kësaj objektive.

Kliko këtu

Related Post