Analizë e Raportit Vjetor të Operatorit të Transmisionit dhe Tregut (KOSTT) për vitin 2019