Analizë e Raportit Vjetor të ZRRE-së për vitin 2019