Analizë e zbatimit të Ligjt nr. 06 / L-034 për mbrojtjen e konsumatorit