Ftesë për Ofertë – Ekspert për OZhQ 11 Qytete dhe Komunitete të Qëndrueshme