Gjendja aktuale dhe praktikat e mira për implementimin e skemave obligative për efiçiencën e energjisë dhe masat alternative