INDEP pjesë e Forumit Botëror për Organet Këshilluese të OZHQ-ve në Bogota të Kolumbisë

Në dy ditët e fundit, në Bogota po mbahet Forumi Botëror për Organet Këshilluese Kombëtare të OZHQ-ve i cili ka mbledhur një numër të konsiderueshëm pjesëmarrësish, mes tyre edhe INDEP. Takimi fillestar u përqendrua në të kuptuarit se si po ndodh progresi me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) të Kombeve të Bashkuara në të gjithë botën, kush i monitoron ato në vendet respektive, dhe kush i këshillon liderët politikë për zbatimin e tyre. Rrjeti u krijua në shtatorin e kaluar në Samitin për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Kombeve të Bashkuara në New York. Takimi në fjalë pritet të krijojë partneritete të para midis vendeve, për shembull për projektet për të krijuar energji të rinovueshme ose për të ekzaminuar sesi qytetet dhe qeveritë lokale mund të përpilojnë plane të qëndrueshme. Një pikë tjetër që do të adresohet është se si vendet individuale mund të kenë politikën e tyre për qëndrueshmëri të shqyrtuar në mënyrë të pavarur, për shembull përmes proceseve të rishikimit nga kolegët. INDEP po përfaqësohet nga menaxherja operacionale, Learta Hollaj, e cila po prezanton projektin ‘Qeveri Lokale të Qëndrueshme për Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm #SDG4SDGs’ mbështetur nga GIZ përmes Fondit të Transformimit të Agjendës 2030 e ngarkuar nga BMZ. Me këtë projekt, INDEP ka punuar në tre fronte: lokalizimin e OZHQ-ve në nivelin komunal (duke punuar ngushtë me 7 komuna në Kosovë), duke ofruar mbështetje këshilluese për Këshillin për Zhvillim të Qëndrueshëm, si dhe ngritjen e vetëdijes për OZHQ-të dhe Agjendën 2030 përmes punëtorive, trajnimeve, broshurave dhe ngjarjeve të ndryshme interaktive.