INDEP: Thirrje për Ekip Hulumtues

Që nga gushti i vitit 2020, INDEP po implementon projektin “Integrimi i Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDG) në Proceset e Dialogjeve Komunal në Kosovë” mbështetur nga Fondi i Transformimit të Agjendës 2030.
Objektivi kryesor i këtij projekti është të përmirësojë proceset e dialogut institucional brenda të gjitha komunave të Kosovës në lidhje me zhvillimin e qëndrueshëm, të forcojë kapacitetet e zyrtarëve komunalë kompetentë dhe të krijojë hapësirë për veprim të përbashkët për SDGs dhe Agjendën 2030.
Prandaj, INDEP po kërkon një hulumtues të lartë, një hulumtues dhe një hulumtues të ri për të realizuar me sukses objektivat e këtij projekti. Për më shumë, referojuni Termave të Referencës të bashkangjitur më poshtë:
Hulumtues i Lartë: INDEP_ToR_Senior-Researcher