Java e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë (KSDW) 2021: Rekomandimet & Përfundimet