Java e Zhvillimit të Qëndrueshëm në Kosovë (KSDW) 2022: Rekomandimet & Përfundimet