LOKALIZIMI I AGJENDËS 2030 – SFIDAT DHE MUNDËSITË PËR PËRMBUSHJEN E 17 OBJEKTIVAVE TË ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM (OZHQ)