Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm organizativ të OSHC-ve në Kosovë

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2987″ img_size=”full”][vc_column_text]Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm organizativ të OSHC-ve në Kosovë

Projekti “Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm organizativ të OSHC-ve në Kosovë’’ është projekt i financuar nga Bashkimi Europian, menaxhuar nga Zyra e BE-së në Kosovë, dhe implementuar nga Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) dhe Instituti per Politika Zhvillimore (INDEP). Qëllimi i projektit është të kontribuoj drejt një shoqërie më demokratike përmes zhvillimit tëOrganizatave të Shoqërisë Civile më të qëndrueshme, të cilat do të shërbejnë si agjentë të ndryshimeve të mirëfillta në politikë bërje dhe vendimmarrje të të gjitha niveleve.

Ky projekt synon mbështetjen e OSHC-ve në Kosovë me fokus të veçantë në zhvillimin organizativ, avokues, zhvillimin e kapaciteteve për ngritjen e fondeve, profilizimin, krijimin e partneriteteve dhe rrjetizimin e tyre. Në këtë mënyrë do të rritet kontributi i tyre në vendimmarrje dhe politikbërje në nivelin lokal dhe qendëror.

Akademia për Qëndrueshmëri

Përmes Akademisë për Qëndrueshmëri, mentorimit direkt të OSHC-ve gjatë punës praktike, financimit të projekteve me bazë komunitare, ky projekt do të luaj rolin e një Qendre Burimore Kombëtare dhe si e tillë, do të gjenerojë organizata më të përgatitura, kredibile dhe të qëndrueshme. Akademia për Qëndruesheri do të zgjasë 12 muaj, ku organizatat që do të përzgjedhen me projektet e tyre janë ato me bazë në komunitet (grassroot) të cilat do të përfitojnë nga paketat e trajnimeve rreth menaxhimit të projekteve, ngritjes së fondeve, njohuri rreth avokimit dhe fusha të tjera të nevojshme per mbarëvajtjen e tyre.

Grante për OSHC-të pjesëmarrëse

Si pjesë e projektit parashihet ndarja e granteve për 15  organizata lokale, projektet e të cilave do të financohen me nga 3500 – 4000 euro. Po ashtu, parashihet krijimi i partneriteteve, për çka në vitin pasues të realizimit të këtij projekti pritet të krijohen deri në 4 koalicione organizatash, të cilat do të përfitojnë grante për të implementuar projekte në partneritet me njëra tjetrën. Projektet në partneritet do të financohen deri në 8500 euro. Të gjitha informatat rreth thirrjeve do të shpallen në faqen e FIQ dhe INDEP.

Qendra Burimore Kombëtare (NRC)

Të gjitha trajnimet që do të realizohen për organizatat përfituese direkte të këtij projekti, do të publikohen online dhe të jenë të qasëshme për publikun. Poashtu, në zyret e FIQ do të ngritet biblioteka me tituj të ndryshme e cila do të jetë e hapur për të gjitha OSHC-të.  Poashtu, NRC do të shërbejë si hapësirë pune dhe takimesh për organizatat lokale.[/vc_column_text][vc_btn title=”Thirrja per propozime” link=”url:https%3A%2F%2Ffiq-fci.org%2Fnrc%2Fthirrja%2F|||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2988″ img_size=”full”][vc_column_text]Podsticanje održivog organizacionog razvoja OCD-a na Kosovu

Projekat „Podsticanje održivog organizacionog razvoja OCD-a na Kosovu“ je projekat finansiran od strane Evropske unije, kojim rukovodi Kancelarija EU-e na Kosovu, a sprovode ga Forum za građanske inicijative (FGI) i Institut za razvojne politike (INDEP). Cilj projekta je doprinos demokratskom društvu preko razvoja održivijih Organizacija civilnog društva, koje će služiti kao agenti odgovarajućih promena u donošenju politika i odlučivanju na svim nivoima.

Ovaj projekat ima za cilj podržavanje OCD-a na Kosovu sa posebnim fokusom na organizacioni razvoj, zastupanje, razvoj kapaciteta za prikupljanje sredstava, profilizaciju, sklapanje partnerstava i umrežavanje istih. To će povećati njihov doprinos odlučivanju i donošenju politika na lokalnom i centralnom nivou.

Akademija za održivost

Preko Akademije za održivost, direktnog mentorstva OCD-a tokom praktičnog rada, finansiranja projekata zasnovanih na zajednice, ovaj projekat će služiti kao Nacionalni izvorni centar i kao takav će dovesti do generisanja spremnijih, kredibilnijih i održivijih organizacija. Akademija za održivost će trajati 12 meseci, a izbor organizacija će se vršiti na osnovu njihovih projekata zasnovanih na zajednice (grassroot), a koje će imati koristi od obuka za upravljanje projektima, prikupljanje sredstava, veština za zastupanje i drugih slučnih oblasti od njihove koristi.

Grantovi za učesničke OCD-a

Kao deo projekta je predviđena i dodela grantova za 15 lokalnih organizacija, projekti kojih će se finansirati sa iznosom od 3500 – 4000 evra. Takođe je predviđeno i sklapanje partnerstava, gde se očekuje da će se nakon realizacije projekata formirati oko 4 koalicije organizacija, koje će dobiti grantove za sprovođenje projekata u međusobnom parterstvu. Projekti partnerstva će se finansirati u iznosu do 8500 evra. Sve informacije u vezi sa pozivom za podnošenje predloga će se objaviti na stranici FIQ-a i INDEP-a.

Nacionalnog resursnog centra (NRC)

Sve obuke koje će se realizovati za sve organizacije, direktne dobitnice, ovog projekta, će se objaviti na mreži i biti dostupni javnosti. Takođe, u kancelarijama FGI-e  će se otvoriti biblioteka različitih materijala koja će biti otvorena za sve OCD-a. NRC će takođe služiti kao radni prostor i prostor za sastanke lokalnih organizacija.[/vc_column_text][vc_btn title=”Poziv za dostavljanje prijedloga” link=”url:https%3A%2F%2Ffiq-fci.org%2Fnrc%2Fpoziv%2F|||”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”2989″ img_size=”full”][vc_column_text]Fostering sustainable organisational development for CSOs in Kosovo

Project “Fostering sustainable organisational development for CSOs in Kosovo’’ is a project funded by European Union, managed by EU Office in Kosovo, and implemented by Forum for Civic Initiatives (FIQ) and Institute for Development Policy (INDEP). Goal of the project is to contribute towards a democratic society through developing sustainable Civil Society Organisations, which would serve as agents to authentic changes in policymaking and decision taking in all levels.

This project aims to support CSOs in Kosovo with a special focus on organisational, advocacy development, capacity building for fundraising, profiling, partnership building and networking. In this way, their contribution to decision-making and policy-making at local and central level will increase.

The Academy for Sustainability

Through the Academy for Sustainability, direct mentoring of COSs during practical work, financing of project with community base, the project itself will play a role of a National Resource Center and as such, will produce better prepared, more credible and sustainable organisations. The Academy for Sustainability will last 12 months, where organisations to be selected with their projects are grassroots, which will benefit from training packages on project management, fundraising, advocacy knowledge, and other areas needed for their progress.

Grants for participating CSOs

Part of the project is also grant allocation for 15 local organisations, which will be financed from 3500 – 4000 euro. It is also foreseen establishment of partnership, which for in the upcoming year there will be up to 4 coalition of organisations, which will benefit from grants to implement projects in partnership with one another. Partnership projects will be funded up to 8500 euros. All information about calls will be posted on the FIQ and INDEP websites.

National Resource Center (NRC)

All trainings that will be delivered to the beneficiary organisations of this project will be published online and accessible to the public. Also, there will be a library with variety of books located in FIQ offices and open to all CSOs. In addition, the NRC will also serve as a co-working and meeting space for local CSOs.[/vc_column_text][vc_btn title=”Call for Proposals” link=”url:https%3A%2F%2Ffiq-fci.org%2Fnrc%2Fcall%2F|||”][/vc_column][/vc_row]