PËRMBUSHJA E OBJEKTIVAVE TË ZHVILLIMIT TË QËNDRUESHËM NË KOSOVË