Plani për Lokalizimin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ-ve) në Nivelin Komunal :Komuna e Vushtrrisë

Për qasje në këtë publikim, ju lutem na shkruani në e-mail.