Roli i energjisë së ripërtëritshme në arritjen e objektivave për 2030