Hapësira e parë elektronike e cila ka për qëllim sqarimin dhe diskutimin e Marrëveshjes së Normalizimit Kosovë – Serbi. Përmes New Perspektiva ofrohet informacion në lidhje me marrëveshjet dhe proceset e normalizimit të ndihmuara nga Bashkimi Evropian. New Perspektiva ofron një bazë objektive për të mundësuar diskutime më përmbajtësore dhe çfarë nënkupton kjo për jetën e individëve. Kjo është një mundësi për të gjithë ata që jetojnë në Kosovë që zëri i tyre të dëgjohet, që të pyesin për atë që nuk e kuptojnë, për ato që media nuk ua thotë. Prandaj qëllimi është që të ofrohet një hapësirë për të gjeneruar debat dhe këshilla për të fituar një pikëpamje sa më objektive mbi impaktin e marrëveshjeve të arrira në jetën e qytetarëve.