Thirrja e tretë për propozime për grantet e vogla dhe mesme

Institutin për Politika Zhvillimore (INDEP) në bashkëpunim me Balkan Green Foundation (BGF) dhe me përkrahjen financiare të Bashkimit Evropian, është duke zbatuar projektin ‘Empower – Engage – Build Ownership’.

Thirrja për Propozime në kuadër të këtij projekti ka për qëllim të mbështesë OJQ-të lokale/OSHC-të, për të zbatuar projekte dhe iniciativa të organizuara në Kosovë në një nga tre fushat tematike: Mbrojtja e Mjedisit, Energjia e Gjelbër dhe Rritja e Qëndrueshme e Ekonomisë/Ekonomia Qarkore.

Sesionet informuese lidhur me procesin e aplikimit për grante do të organizohen gjatë tetorit 2019.

Për më shumë informata, klikoni: http://balkangreenfoundation.org/eu/

SRPSKI ISPOD

Treći poziv za dostavljanje predloga za male i srednje grantove

Institute for Development Policy (INDEP) u saradnji sa Balkan Green Foundation (BGF) i uz finansijsku podršku Evropske Unije, sprovodi projekat ’Empower – Engage – Build Ownership’.

Ovaj Poziv za dostavljanje predloga ima za cilj da pomogne lokalnim NVO/OCD da implementiraju projekte i inicijative organizovane na Kosovu u jednoj od tri tematskih oblasti: Zaštita životne sredine, Zelena energija i Održivi privredni rast/Cirkularna ekonomija.

Informativne sesije u vezi sa procesom prijavljivanja za grantove biće organizovane tokom Oktobra meseca 2019. godine.

Kliknite za više informacija: http://balkangreenfoundation.org/eu/

ENGLISH BELOW

Third Call for Proposals for Small and Medium Size Grants

Institute for Development Policy (INDEP) in cooperation with Balkan Green Foundation (BGF), are implementing the project ‘Empower – Engage – Build Ownership’ funded by the European Union Office in Kosovo.

The Call for Proposals within this project aims to support local NGO’s/CSO’s, to implement projects and initiatives organized in Kosovo in one of three thematic areas: Environment protection, Green energy and Sustainable economic growth/Circular Economy.

Informative sessions regarding the application process for grants will be organized during October 2019.

For more information, click: http://balkangreenfoundation.org/eu/