Thirrje për Grante të Vogla dhe Mesme: Mbrojtja e Mjedisit, Energjia e Gjelbër dhe Ekonomia Qarkore

Thirrje për Propozime për Grantet e Vogla dhe Mesme për Mbështetje të OSHC-ve në zbatim të projekteve në njërën nga tri fushat tematike: Mbrojtja e Mjedisit, Energjia e Gjelbër dhe Ekonomia Qarkore

Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve është: 12 Prill 2019 në ora 23:59

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në bashkëpunim me Balkan Green Foundation (BGF) dhe me përkrahjen financiare të Bashkimit Evropian (BE), është duke zbatuar projektin ‘Empower – Engage – Bild Ownership’.

Thirrja për Propozime në kuadër të këtij projekti ka për qëllim të mbështesë OJQ-të lokale/OSHC-të, për të zbatuar projekte dhe iniciativa të organizuara në Kosovë në një nga tre fushat tematike: Mbrojtja e Mjedisit, Energjia e Gjelbër dhe Rritja e Qëndrueshme e Ekonomisë/Ekonomia Qarkore.

Kjo thirrje për projekte do t’i mbështesë: rreth 17 grante të vogla dhe 3 grante të mesme.

Grantet e vogla: Shuma – nga 3,500 deri në 4,000 euro.
Kohëzgjatja: gjashtë deri në dhjetë (6-8) muaj.

Grantet e mesme – Shuma: deri në 15,000 Euro.

Kohëzgjatja: dhjetë deri në dymbëdhjetë (10-12) muaj.

Një organizatë mund ta paraqesë vetëm një aplikacion brenda kësaj thirrje.

Kush mund të aplikojë?

  • të jetë OJQ/OSHC jofitimprurëse: shoqatë, fondacion, kooperativë shoqërore/kooperativë jofitimprurëse, grupet rinore të themeluara sipas ligjit në Kosovë;
  • të jetë një person juridik i regjistruar me autoritetet kosovare të paktën dy vjet para se të lansohet kjo thirrje;
  • të jenë në gjendje që t’i tregojnë dokumentet e regjistrimit të organizatës (certifikatën e regjistrimit, certifikatën e numrit fiskal) dhe dëshminë se i kanë përmbushur të gjitha detyrimet ndaj shtetit, përfshirë Administratën Tatimore dhe xhirollogaritë bankare.
  • veprimtaria kryesore e aplikuesit duhet të jetë në përputhje me objektivat e kësaj thirrjeje.
  • aplikuesit duhet të mbajë përgjegjësinë e drejtpërdrejtë për përgatitjen dhe menaxhimin e projektit, e të mos jetë vetëm ndërmjetës.

Sesionet Informative

Prizren: 18 Mars, nga ora 13:00 – 14:00, në Kino Lumbardhi;

Pejë: 19 Mars, nga ora 10:00 – 11:00, në monumentin kulturor të mullirit të Haxhi Zekës.

Gjakovë: 19 Mars, ora 14:00 – 15:00, në zyrat e George Williams Youth Association (Rruga Ismail Qemaili, p.n);

Ferizaj: 20 Mars, ora 11:00 – 12:00 në Sallën e Kuvendit Komunal në Ferizaj;

Mitrovicë: 21 Mars, ora 11:00 – 12:00, në Restaurant VaPiano;

Prishtinë: 22 Mars, ora 11:00 – 12:00, në Resource Center, Forumit për Iniciativa Qytetare (Pejton, Rr. Pashko Vasa, Nr. 1, Prishtinë)

Gjilan: 25 Mars, nga ora 11:00 – 12:00, në Sallën e Kuvendit Komunal në Gjilan;

Mitrovica e Veriut: 27 mars, 14:00-15:00, Qendra Kulturore dhe Informative e BE-së

Procesi i Aplikimit:

Çdo pyetje në lidhje me përgatitjen e aplikacionit mund të dërgohet me email deri më 02 Prill 2019 në e-mailin: grants@balkangreenfoundation.org.

Të gjitha aplikacionet duhet të përgatiten dhe të dorëzohen në gjuhën shqipe, serbe ose angleze.

Aplikimi bëhet vetëm online, duke dërguar dokumentet me e-mail në: grants@balkangreenfoundation.org

Afati i fundit: Aplikacionet duhet të dërgohen në e-mail të paktën deri më 12 Prill 2019 në ora 23:59.

Pakon e aplikimit në gjuhë shqipe mund ta shkarkoni KËTU.

_____________________________________________________________________________________________________

Poziv za dostavljanje predloga za male i srednje grantove za Podršku za OCD da implementiraju projekte u jednoj od tri tematske oblasti: Zaštita životne sredine, zelena energija i cirkularna ekonomija

Rok za podnošenje prijava: 12. april 2019, godine u 23:59

Institute for Development Policy (INDEP) u saradnji sa Balkan Green Foundation (BGF) i uz finansijsku podršku Evropske Unije, sprovodi projekat ’Empower – Engage – Build Ownership’.

Ovaj Poziv za dostavljanje predloga ima za cilj da pomogne lokalnim NVO/OCD da implementiraju projekte i inicijative organizovane na Kosovu u jednoj od tri tematskih oblasti: Zaštita životne sredine, Zelena energija i Održivi privredni rast/Cirkularna ekonomija.

Ovaj poziv za projekte će pružiti podršku za oko 17 malih grantova i 3 granta srednje veličine.

Mali grantovi: Iznos – između 3,500 i 4,000 EUR.
Trajanje: šest do osam (6-8) meseci.

Grantovi srednje veličine – Iznos: do 15.000 EUR.

Trajanje: deset do dvanaest (10-12) meseci.

Jedna organizacija može da podnese samo jednu prijavu u okviru ovog poziva.

Ko može da se prijavi?

  • Neprofitne NVO/OCD: asocijacije, fondacije, socijalne zadruge-kooperative/neprofitne kooperative, omladinske grupe, osnovane po zakonu na Kosovu;
  • Pravna lica registrovana kod nadležnih organa na Kosovu najmanje dve godine pre objavljivanja ovog poziva;
  • Organizacije koje su u stanju da dostave dokumente o registraciji organizacije (potvrda o registraciji, potvrda o fiskalnom broju) i dokaz da su izvršili sve obaveze prema državi, uključujući ovde i podatke od Poreske uprave Kosova i o računu u banci.
  • Glavna aktivnost podnosioca prijave mora da bude u skladu sa ciljevima ovog poziva.
  • Podnosioci prijave moraju biti direktno odgovorni za pripremu i vođenje projekta, a ne da nastupaju kao posrednici.

Informativne sesije:

Prizren: 18. Mart., od 13:00 – 14:00, u bioskopu ‘Lumbardhi’;

Peć: 19. Mart.od 10:00 – 11:00, u kulturni centar ‘Mlin Hadži Zeke’;

Đakovica: 19. Mart, od 14:00 – 15:00, u kancelariji ‘George Williams Youth Association,’ (Ulica Ismail Qemaili);

Uroševac: 20. Mart., od 11:00 – 12:00, u  Sala Skupštine

Mitrovica: 21 Mart., od 11:00 – 12:00, u Restaurant VaPiano;

Priština: 22. Mart. od 11:00 – 12:00, u Resursni Centar, Forum for Civic Initiatives (FIQ), (Pejton, Ulica Pashko Vasa, br. 1);

Gnjilane: 25 Mart., od 11:00 – 12:00, Sala Skupštine Opštine Gnjilane

Severnoj Mitrovici: 28 Mart., od 14:00 – 15:00, u Informativnom i kulturnom centru EU.

Proces prijavljivanja

Bilo kakva pitanja u vezi sa pripremom prijave mogu da se pošalju e-mail-om do 02. april 2019. na e-mail adresu: grants@balkangreenfoundation.org.

Sve prijave treba da budu pripremljene i podnete na albanskom, srpskom ili engleskom jeziku.

Prijavljivanje se vrši samo preko Interneta, slanjem dokumenata putem e-mail-a na: grants@balkangreenfoundation.org

Krajnji rok: Prijave treba da se pošalju na e-mail najkasnije do 12. april 2019. u 23:59.

APLIKACIJSKI PAKET.