Thirrjen për Propozime

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në bashkëpunim me Balkan Green Foundation (BGF) kanë publikuar Thirrjen për Propozime për OSHC-të, si pjesë e projektit ‘Empower – Engage – Build Ownership’, i financuar nga BE, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Skema e mbështetjes financiare synon të ndihmojë OSHC-të lokale në Kosovë për të zbatuar projekte që adresojnë tri fusha tematike të projektit: Mbrojtjen e Mjedisit, Energjinë e Gjelbër dhe Ekonominë Qarkore dhe përmirësimi i situatës në terren.
Detajet për aplikim mund të gjinden në linkun e mëposhtëm.

###
Institute for Development Policy (INDEP) in cooperation with Balkan Green Foundation (BGF) have launched the Call for Proposals for CSO’s, as part of the project ‘Empower – Engage – Build Ownership’ founded by the EU, managed by the European Union Office in Kosovo.
The financial support scheme aims to aid local CSOs in Kosovo to implement projects that address three thematic areas of the project: Environment Protection, Green Energy and Circular Economy and improve situation on the ground.
Application details can be found in the link below.

###
Institut za razvojnu politiku (INDEP) i Balkan Green Foundation (BGF) objavljili su poziv za podnošenje predloga projekata za OCD u okviru projekta ‚Empower – Engage – Build Ovnership‘ koji finansira Evropska unija, vodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu.
Šema finansijske podrške ima za cilj da pomogne lokalnim OCD na Kosovu da implementiraju projekte koji se bave obradom ovih tri tema: Zaštita životne sredine, Zelena Energija i Cirkularna Ekonomija u okviru ovog projekta i da poboljšaju situaciju na terenu.
Detalnije informacije u vezi sa prijavom možete pronaći u linku ispod.