TRANSPARENCA DHE LLOGARIDHËNIA E INSTITUCIONEVE PUBLIKE PËRGJATË DHËNIES SË LEJEVE DHE LICENCAVE