Rreth INDEP

 

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) është institut kërkimor dhe qendër e avokimit që ofron zgjidhje strategjike për politika publike, bazuar në hulumtime të pavarura.

Themeluar më 2011 si një shoqatë e analistëve të politikave, hulumtuesve dhe aktivistëve të shoqërisë civile, INDEP fokusohet në politikat zhvillimore, duke ofruar një vizion përmbajtësor për integrimet Euro-Atlantike. Në Kosovë, ku edhe vepron, INDEP ka në fokus të veçantë forcimin e qeverisjes demokratike dhe luan rolin e mbikëqyrësit të politikave publike.

Parimet

Puna e Institutit për Politika Zhvillimore zhvilliohet në bazë të parimeve themelore të transparencës, përgjegjësisë dhe llogaridhënies. Instituti promovon qytetari aktive dhe pjesëmarrje në qeverisje, si dhe kontroll dhe balancim ndërmjet institucioneve të zgjedhura në mënyrë demokratike.

 

Vizioni

Një shoqëri demokratike, e aftë dhe e gatshme të drejtojë një shtet funksional, të integruar në rajon dhe në bashkësinë ndërkombëtare

 

Misioni

Për të fuqizuar dhe promovuar zhvillimin e qëndrueshëm socio-politik dhe ekonomik bazuar në parimet e demokracisë dhe vlerave demokratike, mundësive të barabarta, drejtësisë sociale dhe mjedisore dhe të drejtave të njeriut.

Programet

Korniza e aktiviteteve të INDEP-it bazohet në tri programe të ndryshme, por të ndërlidhura, që shërbejnë si shtylla të strukturës operative të institutit. Programet janë:

ZHVILLIMI I QËNDRUESHËM

Programi i Zhvillimit të Qëndrueshëm e bën INDEP institutin e parë në rajon që promovon zhvillim ekonomik i cili avancon kushtet shoqërore dhe politike duke mbrojtur ambientin. Ky program fokusohet në projektet ekonomike dhe energjetike në Kosovë e rajon.

Lexo Më Shumë

QEVERISJA DEMOKRATIKE

Në programin e Qeverisjes Demokratike hulumtimi i politikave kombinohet me avokim të vendosur duke u fokusuar në parti politike funksionale, sigurimin e zgjedhjeve të pavarura e të drejta, fuqizimin sundimin të ligjit dhe përparimin e lirisë së mediave.

Lexo Më Shumë

BASHKËPUNIMI RAJONAL

Bashkëpunimi Rajonal është një parakusht për rrugën e vendeve të Ballkanit perëndimor për në Bashkimin Europian. INDEP synon që të promovojë dhe forcojë këtë bashkëpunim në fushat e sigurisë dhe integrimeve Euro Atlantike.

Lexo Më Shumë