Analizë e INDEP për Raportin Konsultativ të ZRRE-së mbi Mekanizmin e Mbështetjes për Caqet e BRE-ve (20 MW Solare Fotovoltaike)