Analizë e Raportit Vjetor të Autoritetit Rregullator për Shërbimet e Ujit