Monitorimi i punës së Agjencive të Pavarura – Manual për Vlerësimin e Raporteve Vjetore