PËRPILIMI I VLERËSIMIT VULLNETAR LOKAL PËR MATJEN DHE KOMUNIKIMIN E PROGRESIT TË KOMUNAVE PËR ZBATIMIN E OZHQ-VE