Since 2012, INDEP monitors the work of some of the parliamentary committees of the Assembly of the Republic of Kosovo. So far, INDEP has successfully participated in the drafting of various normative acts with concrete recommendations arising from extensive research, active participation in public consultation processes and other platforms. Additionally, through continued engagement, INDEP has managed to create genuine cooperation with central institutions, one of them being the Assembly of Kosovo.

In order for this expertise, the approach used over the years towards this institution and lessons learned, to be passed on to other civil society organizations, last month, INDEP has brought together representatives of various nongovernmental organizations profiled in various fields which had the chance to learn more about the opportunities, tools and methods for contributing to the work of the Assembly.
Methods are and tools exist, so only the will, cooperation and engagement of civil society organizations in the areas they cover are needed.

Rëndësia e Angazhimit të Shoqërisë Civile në Kuvendin e Republikës së Kosovës

ENGLISH BELOWQë nga viti 2012, INDEP monitoron punën e disa prej komisioneve parlamentare të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Deri më tani, INDEP me shumë sukses ka arritur që nëpërmjet rekomandimeve konkrete të dala nga hulumtimet e shumta, pjesëmarrjes aktive në proceset e konsultimeve publike dhe platformave të tjera, të jenë pjesë e draftimit të akteve normative të ndryshme. Krahas kësaj, me anë të angazhimit të vazhdueshëm, INDEP tashmë zotëron një bashkëpunim të mirëfilltë me institucionet qendrore siç është Kuvendi i Kosovës. Në mënyrë që kjo ekspertizë, qasja e përdorur ndër vite ndaj këtij institucioni dhe mësimet e mara, të kalojnë edhe tek organizatat e tjera të shoqërisë civile, INDEP muajin që lamë pas mblodhi përfaqësues të organizatave të ndryshme joqeveritare të profilizuara në çështje të llojllojshme të cilët patën rastin të mësojnë më shumë rreth mundësive, mjeteve dhe metodave për kontribut në punën e Kuvendit.Metodat janë dhe mjetet ekzistojnë, andaj nevojitet vetëm vullnet, bashkëpunim dhe angazhim të organizatave të shoqërisë civile në fushat që ato mbulojnë.Ky aktivitet u mbajt në kuadër të programit të INDEP mbi qeverisjen demokratike dhe projektit “Kuvend i fuqizuar për politika dhe ligjvënie efektive, gjithëpërfshirëse dhe të përgjegjshme” mbështetur nga National Endowment for Democracy (NED).#AngazhimPërNdryshim_________________________________________Since 2012, INDEP monitors the work of some of the parliamentary committees of the Assembly of the Republic of Kosovo. So far, INDEP has successfully participated in the drafting of various normative acts with concrete recommendations arising from extensive research, active participation in public consultation processes and other platforms. Additionally, through continued engagement, INDEP has managed to create genuine cooperation with central institutions, one of them being the Assembly of Kosovo.In order for this expertise, the approach used over the years towards this institution and lessons learned, to be passed on to other civil society organizations, last month, INDEP has brought together representatives of various nongovernmental organizations profiled in various fields which had the chance to learn more about the opportunities, tools and methods for contributing to the work of the Assembly.Methods are and tools exist, so only the will, cooperation and engagement of civil society organizations in the areas they cover are needed.This event was held in the framework of INDEP's program on democratic governance and the project “Empowered Assembly for effective, need-responsive and inclusive development policies and lawmaking” supported by National Endowment for Democracy (NED).#EngagementForChange

Posted by Institute for Development Policy (INDEP) on Wednesday, 1 April 2020

This event was held in the framework of INDEP’s program on democratic governance and the project “Empowered Assembly for effective, need-responsive and inclusive development policies and lawmaking” supported by National Endowment for Democracy (NED).

#EngagementForChange